Pat Morgan ar y Difference Engine

Braf iawn clywed Pat yn wneud cyfweliad ar sioe “Difference Engine” gorsaf radio Môn FM. Brafiach byth bod yr orsaf yn rhannu eu cynnwys efo’r byd trwy Mixcloud.

A lovely interview with Pat Morgan, on Darren Parry‘s “Difference Engine” show. Pat talks about the Datblygu30 celebrations at her sister’s house of exquistite waffle. The interview starts a little way into the show, but he plays some Fall first, so don’t touch that dial.

The Difference Engine with Darren Parry 21.04.12

Cyfweliad â Pat

Braf iawn clywed Pat Morgan yn cael ei chyfweld yma ar raglen “Stiwdio” bwyddiwrnod. Mae hi’n sôn am y sioe Datblygu 30, ond hefyd am hanes y band, yr ymateb cawson nhw yn Lloegr ar ôl bod ar raglen Peel.

Sa i’n siwr beth yw’r sefyllfa gyda rhaglenni fel hyn ar yr iPlayer. Oes modd i rywun wneud copi rhag ofn iddo ddiflannu?

Cyfweliad Gruff Rhys

Mae Adam Walton newydd bostio trawsgrifiad cyfweliad â Gruff Rhys o fis Mai 2000 (jyst cyn i “Mwng” ddod ma’s), lle maen nhw’n trafod Datblygu, ymysg pethau eraill:

IT’S A VERY RESPECTFUL NOD OF THE HEAD FROM SUPER FURRY ANIMALS TO COVER DATBLYGU’S ‘Y TEIMLAD’ ON ‘MWNG’, WHY THIS PARTICULAR SONG?

‘Y Teimlad’ was the most obvious pop song that they ever wrote. There’s other songs, like ‘Casserole’, but I think that ‘Y Teimlad’ is an absolute standard song, you know, and someone could do a Sinatra version. I wish we could have done a full-on orchestral version, but the song is there now for someone else to do that!

IT SITS VERY WELL AMONGST THE OTHER SONGS ON MWNG BECAUSE THEY ARE ALL SIMPLE AND DIRECT TOO, WAS IT IMPORTANT TO PRESERVE THAT SIMPLICITY?

Dave Datblygu once criticised one track minds working in forty eight track studios, so we thought that we would maybe be respectful of that. Also we’ve recently been touring with bands like ‘Olivia Tremor Control’ who keep the recording really simple. Most of their stuff is recorded on 4 track. People like ‘Palace’ record whole albums in five hours.

WAS ONE OF THE OTHER REASONS FOR DOING THE ‘DATBLYGU’ SONG MAYBE TO DRAW PEOPLE’S ATTENTION TO THAT FACT THAT THERE WERE GREAT WELSH BANDS BEFORE THE MANICS THAT ARE ALMOST IN DANGER OF BEING FORGOTTEN BECAUSE OF THE SPEED OF THE RECENT RENAISSANCE?

I don’t think that we would exist as a band that’s sort of well known if it hadn’t been for bands like Datblygu and Anrhefn who sort of paved the way for us politically, for bands like us to exist.

Dave yn Darllen

Bydd noson arbennig yn Llyfrgell Aberteifi i ddathlu cyhoeddiad llyfr David, nos Fercher 9 Rhagfyr 2009 am 7.30. Manylion yn poster isod.

Noson gyda Dave

Diweddiad: lluniau o’r darlleniad/cyfweliad.

Cyfweliad newydd â David R. Edwards

Cyrhaeddodd y cyfweliad newydd sbon yma drwy’r post ddoe. Diolch yn fawr i David ac i’r cyfaill anhysbys wnaeth lunio’r cwestiynau.

1. Beth wyt ti’n meddwl am y ffaith bod gwefan ar gael i gyd am Datblygu?

Wel, mae’n dda bod yn rhan o’r byd modern. Ond mae’n rhyfedd fod rhywun wedi mynd i’r trafferth o wneud gwefan i gyd am y band. Mae’n anrhydedd. Diolch Nic.

2. Ar beth wyt ti’n gwrando arno ar hyn o bryd? Wyt ti’n gwrando ar lawer o gerddoriaeth newydd, y radio, neu rywbeth arall?

Radio 6, y pêl droed ar Radio 5, Huw Stephens ar Radio Cymru a hen recordiau gan bobl fel Joy Division. Hefyd Radio 2 ond ddim Radio 1 ers i John Peel farw.

3. Beth oedd gig gorau Datblygu yn bersonol i ti?

Doeddwn i ddim yn hoff iawn o chwarae o flaen pobl – felly fy hoff perfformiadau yw y pumed sesiwn Peel, a perfformiad byw recordion ni i ‘Fideo Naw’ – y caneuon “Rauschgiftsuchtige” a “Dim Deddf, Dim Eiddo”.

4. Beth yw dy hoff gân Datblygu a pham?

Mae’n amrywio o wythnos i wythnos. Ar y funud rwy’n hoff o “Cyn Symud i Ddim” o 1985, fersiwn Peel o “Gwlad ar fy Nghefn” a un cân o’r pumed sesiwn Peel – “Mae Arian yn Tyfu Tu Mewn Coed”. Pam? Oherwydd eu bod yn cyflawni beth roeddwn eisiau.

5. Wnest ti gyfarfod John Peel wrth recordio’r holl sesiynau Peel? Sut oedd e’n teimlo ei fod yn cymryd gymaint o sylw o’r band?

Cwrddes i â John yn Aberhonddu yn 1986, doedd e ddim yn y stiwdio pan roeddwn yn recordio. Roedd yn grêt cael sylw ganddo. Roeddwn wedi bod yn gwrando ar ei raglen ers 1978 felly roedd yn anrhydedd fod yn rhan o’i sioe. Rwy’n ei golli yn fawr.

6. Pam wyt ti’n cefnogi Chelsea?

Roedd Dad a Mam yn cefnogi Leeds yn rownd olaf Cwpan F.A. 1970 am fod ganddynt golgeidwad Cymraeg – roedd rhaid i fi fod yn wahanol felly cefnogais y tîm arall. Chelsea enillodd ac rwy i wedi eu cefnogi ers hynny.

7. Ydy Cymru’n mynd i ennill cwpan y byd nes ymlaen y flwyddyn yma?

Gobeithio. Ond mae timau fel Awstralia a Seland Newydd rhy gryf.

8. Lle yw hoff le yn y byd yr wyt ti wedi ymweld â?

Tri ateb. Yn gyntaf – ystafelloedd gwely cyn cariadon. Yn ail – stiwdios y B.B.C. yn Maida Vale, Llundain. Yn drydydd – Tesco Aberteifi, lle mae popeth rwy’i angen ar gael.

9. Os bydde ti’n gallu recordio sesiwn yn y stiwdio gyda unrhywun, byw neu farw, pwy fyset ti’n dewis?

“Toss up” rhwng Kurt Cobain a Frank Sinatra. Tu allan i fyd cerddoriaeth – Charles Bukowski. Mae rhain i gyd wedi marw yn anffodus.

10. Oes gen ti unrhyw fwriad recordio mwy o gerddoriaeth yn y dyfodol?

Dydw i heb pigo lan y gitar ers dros degawd felly nid yw’n debygol.

11. Pwy yw dy hoff fand/artist Gymraeg erioed? Pam?

Pop Negatif Wastad. Gwnaethon nhw un albwm. Roeddwn yn ffrindiau gyda Esyllt a Gareth ac roedd yn grêt clywed eu gwaith.

12. Pwy yw dy hoff fand/artist rhyngwladol erioed? Pam?

The Fall. Am fod Mark Smith yn athrylith ac am fod e wedi cadw i fynd am 30 blwyddyn.

13. Beth yw dy hoff frecdan?

Caws a tomato – dydw i ddim yn bwyta cig.

14. Wyt ti’n ymweld â’r we o gwbl?

Nac ydw. Sdim cyfrifiadur gyda fi.

15. Oes gen ti unrhywbeth i ychwanegu?

Dim ond dweud diolch m y cyfweliad. Mae’n dda cael ymarfer yr ymennydd. A roedd y cwestiynau yn fwy perthnasol na’r rhai roedd rhaid diodde yn yr ysgol a’r coleg ac mewn cyfweliadau ar gyfer swyddi.

Cyfweliad Beti George

(Llun gan Carl Morris)

Yn 2001, buodd David R. Edwards ar sioe “Beti a’i Phobl”, yn siarad am ei fywyd a’i waith. Darlledwyd y cyfweliad ar 15 Gorffennaf 2001.

Dyma’r cyfweliad cyfan, ond heb y gerddoriaeth dewisodd gan David.

Diolch yn fawr i Shôn am y recordiad gwreiddiol, ac i Dafydd am ffeindio copi arall ar ôl i fi ddileu fy nghyfrif Soundcloud!

(Diweddariad 2021) Mae’r cyfweliad bellach ar gael ar wefan BBC Radio Cymru – diolch i Robert Bruce ar Twitter am dynnu fy sylw at hyn.

Diolch hefyd i Carl, am y llun uchod, a ddaeth o’i flogiad am y rhaglen, sy’n cynnwys rhestr o’r caneuon oedd David wedi’u dewis: